Medical

Student Healthcare

Pets

Life

Accident

Car

Home

 
 
主    頁
簡     介
保     障
保     費
投     保
承     保
索     賠
保     單
常 見 問 題
緊 急 支 援
聯     絡


全年旅遊保險計劃保費


銀 計劃
保費 特廉
投保人數 折扣優惠 全年(澳門幣)
1 - 980
家庭成員2名 9  折 882
家庭成員3名 85折 833
家庭成員4名或以上 8  折 784
團體15人或以上 75折 735
 
 
金 計劃
詳情歡迎致電查詢
 閩 信 保 險 有 限 公 司
 澳 門 電 話 : (853) 2830 5684-6
Powered by Assurance Appraisal Limted. All rights reserved.